Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb na území Českokrumlovska

DS Wágnerka se již několik let aktivně podílí na komunitním plánování sociálních služeb na území Českokrumlovska. Komunitní plánování je proces, kterým se hledají cesty jak v konkrétním území zajistit optimální nabídku sociálních a souvisejících služeb pro jejich současné i potenciální klienty.

Plán rozvoje sociálních služeb je vytvářen ve vzájemné spolupráci zadavatelů (nejčastěji obce nebo kraj) s klienty (osoby využívající sociální služby) a poskytovateli sociálních služeb (organizace, které sociální služby nabízejí klientům). Možnost zapojit se do tvorby plánu má i každý ze široké veřejnosti, každý komu je téma sociálních služeb blízké.

V praxi se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v daném území a zároveň skutečných potřeb, které jsou nedostatečně, popř. vůbec naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a při zohlednění množství finančních prostředků a dalších zdrojů, které zadavatelé na sociální služby vynakládají, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je konsenzem (resp. kompromisem) mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Výsledkem je zejména nastavení systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným skutečným potřebám klientů, reaguje na lokální odlišnosti, aktuální trendy v sociální oblasti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Dnes již je plánování sociálních služeb zcela běžně využívanou metodou. Metodou, která umožňuje efektivně v dané oblasti identifikovat problémy a zejména nalézat vhodná řešení odpovídající místním podmínkám a skutečným potřebám občanů. Ať se jedná o potřeby seniorů, osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi či potřeby lidí, kteří se dostali do tíživé životní situace a neobejdou se bez pomoci druhých. Plán sociálních služeb Českokrumlovska nezahrnuje pouze sociální služby definované a poskytované dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Zabývá se i aktivitami, které na ně navazují a bez nichž bychom nemohli hovořit o komplexní síti služeb v sociální oblasti (související služby).

Příprava plánu sociálních služeb na celém území ORP (obce s rozšířenou působností) Český Krumlov byla zahájena v polovině roku 2011. Plánování na území ORP navazuje na komunitní plánování ve městě Č. Krumlov, které bylo zahájeno již v roce 2004, tehdy jako v jednom z prvních deseti měst v ČR. Na komunitním plánování se podílíme každý rok již od našeho založení v roce 2010.

Na přípravě plánu se v řídicí a pracovních skupinách podílely desítky lidí z řad odborné i širší veřejnosti regionu, zástupci obcí, úřadů, poskytovatelů i skutečných či potenciálních klientů služeb. Další občané se pak zapojili do tvorby plánu prostřednictvím připomínek či dotazníkových šetření.