Otázky a odpovědi

Základní informace o DS Wágnerka

1. Jaká je kapacita DS Wágnerka, kdo je zřizovatelem?

DS Wágnerka disponuje 71 lůžky. Pokoje jsou jedno, dvou nebo třílůžkové. Zřizovatelem DS Wágnerka je společnost Czech One Prague s.r.o.

2. Komu je zařízení určeno a jaké jsou podmínky pro přijetí?

Zařízení je určeno osobám s jiným zdravotním postižením a seniorům, kteří dosáhli věku nad 45 let. O umístění do DS Wágnerka může požádat senior, který potřebuje pravidelnou pomoc druhé osoby, na kterou již nestačí rodina nebo dostupné terénní služby v místě bydliště seniora apod.

Žádost si senior může vyzvednout přímo v DS Wágnerka, který si při této příležitosti může prohlédnout a získat další informace. Žádost o přijetí je též ke stažení nebo on-line na webových stránkách: www.wagnerka.cz

3. Jaká má klient v DS Wágnerka práva a povinnosti, kde a kdy je o nich informován?

Příchodem do DS Wágnerka nejsou omezena žádná základní lidská práva a svobody (právo na osobní rozhodování, na možnost volby, na svobodu pohybu, projevu,….) Pravidla jsou popsána zejména v Domácím řádu. Senior se s nimi může včas a v klidu seznámit již před nástupem nebo ihned po nástupu. Některé dokumenty jsou již ke stažení na webových stránkách.

Po nástupu do DS Wágnerka je s klientem uzavřena smlouva o poskytování sociální služby a sepsán individuální plán, který zahrnuje rozsah budoucí poskytované péče s ohledem na klientovi zvyklosti a potřeby. Každému klientovi je přidělen klíčový pracovník, který ho provází pobytem v DS Wágnerka. Klíčový pracovník by se měl stát jakýmsi důvěrníkem klienta a reagovat na změny jeho potřeb a přání.

4. Jaká je čekací doba od podání žádosti do přijetí do DS Wágnerka?

Na tuto otázku nelze přesně odpovědět. V pořadníku žadatelů je nyní více než padesát žádostí o přijetí. Přihlížíme nejen k době podání žádosti, ale hlavně k aktuálnosti a potřebnosti umístění seniora do našeho Domova.

Úhrady za služby

1. Kolik měsíčně zaplatím?

Klient je povinen platit úhradu za ubytování ve výši 280,- Kč/den a stravu ve výši 235,- Kč/den. Celková měsíční úhrada klienta za ubytování a stravování činí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách 15 666,- Kč.

V případě, že by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravování v daném kalendářním měsíci nezůstalo alespoň 15 % jeho příjmu, úhrada se sníží v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb.

Výše měsíční úhrady se stanovuje tak, že se násobí výše denní úhrady koeficientem 30,42 pro každý kalendářní měsíc v roce.

Případný přeplatek na úhradách za služby poskytnuté poskytovatelem podle této smlouvy a podle výpočtu koeficientem 30,42 je poskytovatel povinen vyúčtovat klientovi vždy na konci roku nebo po ukončení smlouvy.

Platba za poskytované služby se provádí měsíčně. Platba za první měsíc pobytu se platí v hotovosti na pokladně DS Wágnerka v den nástupu, není-li domluveno jinak.

Platby za služby poskytované v následujících měsících je povinen klient uhradit vždy do 10. -tého dne v měsíci, za který úhrada náleží. Úhrada se platí převodem na účet poskytovatele: č.ú.: 2031137754/8040. Pro identifikaci platby je nutné uvést jako variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla klienta. Ve zprávě pro příjemce je vhodné uvést účel platby.

2. Jak je to s příspěvkem na péči?

Příspěvek na péči, který klient pobírá mimo svůj důchod, náleží ze zákona tomu, kdo tuto sociální péči poskytuje. V tomto případě je to DS Wágnerka.

3. V případě, že jsem nějaký čas mimo DS Wágnerka, musím platit celou částku?

Pokud klient pobývá mimo DS Wágnerka a svoji nepřítomnost nahlásí, vrací se mu částka za neodebranou stravu (hodnota potravin).

4. Jak bude probíhat platba za pobyt?

Pokud klient svůj důchod dostává na účet, může si tuto praxi ponechat a pouze si zadá trvalý příkaz k úhradě, kdy jako variabilní symbol uvede 6 číslic ze svého rodného čísla (kvůli identifikaci platby). Měsíční úhradu může klient platit hotově v kanceláři sociální pracovnice. Úhrada je prováděna v daném měsíci, nejlépe k 10. dni v měsíci (pokud má klient jinou splatnost důchodu, je na tuto skutečnost samozřejmě brán zřetel).

Strava

1. Jak je to se stravováním, je poskytována také dietní strava?

Stravování je zajišťováno ve vlastní kuchyni, zaměstnanci DS Wágnerka. Celodenní strava zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři, popř. II. diabetickou večeři. Je zajištěna i dietní strava – žlučníková, diabetická, racionální, redukční apod. Jídelní lístky jsou sestavovány stravovací komisí na celý týden, včetně informacích o alergenech. Pokud některé jídlo klientovi nevyhovuje, pak po domluvě se zaměstnanci je možnost náhrady za jídlo jiné, dle přání klienta a možnostech kuchyně.

2. Mohu si sám něco uvařit, jsou zde pro to podmínky?

Pro vlastní přípravu jídla není DS Wágnerka bohužel vybavena.

Po domluvě s jednatelkou DS Wágnerka je možno mít na pokoji ledničku nebo jiný malý elektrospotřebič.

Bydlení

1. O jaký pokoj mohu žádat, mohu mít jednolůžkový pokoj?

V DS Wágnerka jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Každý pokoj má vlastní hygienické zázemí (WC, sprchový kout a umyvadlo). Požádat je možné o jakýkoli typ pokoje. Záleží na typu uvolněného pokoje v okamžiku potřebnosti nebo přání žadatele.

2. Mohu si vybrat, s kým budu bydlet?

Většinou se uvolní pouze jedno lůžko na konkrétním pokoji. Potom jsou kontaktováni žadatelé podle pořadníku a potřebnosti. Snažíme se zohlednit a předpokládat budoucí soužití na dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji mezi stávajícím klientem a budoucím klientem.

3. Jak jsou pokoje vybaveny? Co si musím do DS Wágnerka s sebou přinést?

Všechny pokoje jsou vybaveny elektrickým polohovatelným lůžkem, nočním stolkem s trezorem, skříní, komodou, stolem a židlí. Klient si může přinést drobnější vybavení – obrázky na stěnu, svůj radiový přijímač, hrnečky, fotografie, květiny apod. Seznam doporučených věcí, které je potřebné si vzít s sebou, dostává klient před nástupem do DS Wágnerka nebo si ho může přečíst na webových stránkách.

4. Mohu si vzít s sebou do DS Wágnerka domácí zvíře?

Domácí zvíře (pes, kočka) si do Domova vzít nemůžete.

5. Je dovoleno v DS Wágnerka kouřit?

Celý objekt a budova jsou nekuřácké, kke kouření klientů je vyhrazeno místo před hlavním vstupem do budovy.

Pobyt mimo DS Wágnerka, návštěvy

Klient může podle svého uvážení odjet na určitou dobu za rodinou, známými, na výlet,…. Je žádoucí o svém rozhodnutí předem informovat zaměstnance, aby se mohla odhlásit strava, event. připravit léky a další pomůcky.

Návštěvní hodiny nejsou stanoveny, ale předpokládá se, že návštěvy přicházejí a zdržují se zde v době k tomu vhodné a obvyklé s ohledem na klienta i jeho spolubydlícího. Pro setkání je možné využít nejen pokoj klienta, pokud je klient na vícelůžkovém pokoji, tak pouze se souhlasem spolubydlícího, ale i jídelnu, klubovnu nebo v letních měsících společné prostory před budovou.

Všechny návštěvy i klienti DSWágnerka jsou povinni dodržovat Návštěvní řád, který je mimo jiné umístěn na nástěnce verandy a s kterým je klient seznámen již při podpisu smlouvy.

Průběh dne

V DS Wágnerka není stanoven jednotný režim. Průběh dne je dále s klienty plánován a vychází z jejich potřeb a přání.

Denních aktivit je celá řada, ale žádné nejsou povinné. Klient se může účastnit ergoterapeutické činnosti, rehabilitace – skupinové v jídelně nebo individuální, promítání filmů na DVD, koncertů, vystoupení dětí ze škol či školek, výletů, oslav narozenin, procházek, nákupů v blízké kantýně, ale také duchovního programu. Svým zálibám a koníčkům se klienti mohou i nadále věnovat individuálně.

Noční klid by měl být respektován v době od 22.00 do 6.00 hodin..

Další služby

Praní prádla a úklid pokoje jsou součástí měsíční úhrady za pobyt. Úklid je zajišťován denně, praní prádla 7x týdně, podle potřeby i častěji.

Do DS Wágnerka dochází pedikérka a kadeřnice – návštěvy zprostředkovává sociální pracovnice. Úhradu za tyto služby si platí klienti sami, dle cen dodavatele.

Jedenkrát měsíčně nakupuje pro obyvatele sociální pracovnice.

Zdravotní péče

DS Wágnerka poskytuje klientům potřebnou zdravotní a ošetřovatelskou péči, kterou zajišťují zdravotní sestry a pracovníci v sociálních službách. Jednou týdně dochází praktický lékař. Při závažných či akutních zdravotních problémech je zajištěn převoz do příslušného zdravotnického zařízení.

Pokud si chce klient ponechat svého předchozího praktického lékaře, je na toto brán zřetel.

Klient si může léky připravovat sám dle svých dosavadních zvyklostí. Pokud ale ze zdravotních důvodů potřebuje, aby mu byly léky připravovány a podávány personálem DS Wágnerka, činí tak zdravotnický personál.