Ošetřovatelská a zdravotní péče o seniory

Ošetřovatelská péče

Co je ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je komplexní odborná zdravotní péče, systém typicky ošetřovatelských činností týkajících se jednotlivce, rodiny a společenství, v němž žijí, který jim pomáhá, aby byli schopni pečovat o své zdraví a pohodu.

Ošetřovatelská péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Ošetřovatelská péče jako praktická aplikace ošetřovatelských poznatků bere v úvahu základní lidské fyziologické, psychosociální a spirituální potřeby.

CO JE ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem:

 1. Předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen „nemoc“)
 2. Udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu.
 3. Udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení.
 4. Posuzování zdravotního stavu.
 5. Preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky (dále jen „zdravotní výkon“).

KOMU JSOU URČENY

Ošetřovatelská a zdravotní péče je určena osobám všech věkových kategorií bez rozdílu věku.

Nejčastěji
 • dlouhodobě chronicky nemocným
 • při následné rekonvalescence
 • onkologicky nemocným
 • lidem umírajícím – v terminálním stádiu život

Činnost ošetřovatelského a zdravotnického personálu řídí, organizuje a kontroluje vedoucí ošetřovatelského úseku (vrchní sestra a sociální pracovnice). Zdravotní a ošetřovatelská péče o klienty je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a je zajišťována kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu včetně víkendů a svátků.

Klientům v DS Wágnerka poskytuje nepřetržitou ošetřovatelskou péči 6 zdravotních sester a 13 pracovníků v sociálních službách.

Činnost oddělení řídí a organizuje zdravotnický pracovník - vedoucí směny (úseková sestra).

Zdravotní sestry jsou registrované podle § 4 Zákona 96/2004 Sb o získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Mají osvědčení o odborné způsobilosti pracovat bez odborného dohledu a jsou nositelé odbornosti 913 (vyhláška 55/20011- Metodika k zajištění zdravotní péče).

Obslužnou péči nepřetržitě provádějí pracovníci v sociálních službách, kteří splňují podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tato činnost zahrnuje úkony či pomoc klientům částečně či zcela imobilním k zajištění potřebné péče. Tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti každého klienta.

Péče je individuální, vychází z potřeb jedince a ze závislosti klienta na péči. Každý klient má svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník se spolupodílí na jedné z metod práce s klienty, kterou je individuální plánování průběhu služby.

O individuálním plánu a cílech rozhoduje samotný klient. Sám si určuje cíle, způsob plánování služby a naplňování cílů za spolupráce a podpory všech pracovníků. Individuální plány jsou vytvářeny i u klientů s problémy v komunikaci. Klíčový pracovník se snaží navázat bližší kontakt s klientem pomocí technik neverbální komunikace – pozoruje chování a prožívání klienta a podle jeho reakcí se snaží posoudit, zda jsou poskytované služby pro klienta přínosem nebo ne.

Vzdělávání pracovníků - pro zkvalitnění poskytovaných služeb, včetně zavádění nových metod ošetřování, je nutné neustálé zvyšování úrovně odborných znalostí personálu. V souladu s platným zněním zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zaměstnavatel zabezpečuje školení pracovníků v sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok.

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ PRACOVNÍKŮ

 • v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu
 • vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy)
 • sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientů, jako je dech, puls, tělesná teplota, krevní tlak a další tělesné parametry
 • pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav pacienta do zdravotní dokumentace
 • zajišťuje a provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky)
 • hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže
 • provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti
 • edukuje osoby zapojené do ošetřovatelského procesu

POSKYTOVANÉ VÝKONY

Komplexní ošetřovatelská péče
 • péče o pokožku celého těla - prevence proleženin
 • sledování životních funkcí
 • hodnocení aktuálního zdravotního stavu - tzv. sesterské šetření
 • příprava a kontrola ordinovaných léků, obkladů, aplikace mastí, očních kapek
 • měření krevního tlaku, pulsu, teploty, počty vdechů
 • polohování pacienta na lůžku, nácvik sedu a vstávání, přesun na WC židli
 • nácvik soběstačnosti
Rehabilitační ošetřování - cvičení s klienty nejčastěji po:
 • endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu
 • operaci, úrazu
 • cévní mozkové příhodě (cvičení s horními a dolními končetinami, nácvik svalové síly a mobilizace, prevence zkrácení šlach na horních a dolních končetinách, nácvik chůze v chodítku, nácvik chůze s francouzskými holemi, holí, nácvik bezpečného pohybu po místnosti, nácvik řeči po mozkové příhodě, dechová cvičení).

Převazy ran malého i většího rozsahu

 • ošetřování bércových vředů
 • defektů na dolních končetinách vzniklých jako komplikace diabetu II. typu
 • prevence a léčba proleženin - tzv. dekubitů
 • ošetřování pooperačních ran a zranění po úrazu

Další výkony

 • aplikace injekcí pod kůži a do svalu
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu či jeho dlouhodobá aplikace u těžkých diabetiků
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • ošetřování, výplachy a výměna močových cévek – katetrů
 • ošetřování kolostomií, ileostomií, urostomií
 • aplikace klyzma
 • vyšetření krve glukometrem
 • vyšetření moči lakmusovým papírkem
 • aplikace infúzí
 • tlumení bolestí
 • edukace rodinných příslušníků

"Největším štěstím člověka je, když může žít proto, zač by byl ochoten zemřít"
- Honoré de Balzac -