Ošetřovatelská a zdravotní péče

Ošetřovatelská péče

Co je ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je komplexní odborná zdravotní péče, systém typicky ošetřovatelských činností týkajících se jednotlivce, rodiny a společenství, v němž žijí, který jim pomáhá, aby byli schopni pečovat o své zdraví a pohodu.

Ošetřovatelská péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Ošetřovatelská péče jako praktická aplikace ošetřovatelských poznatků bere v úvahu základní lidské fyziologické, psychosociální a spirituální potřeby.

CO JE ZDRAVOTNÍ PÉČE

Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem:

 1. předcházení, odhalení a odstranění nemoci, vady nebo zdravotního stavu (dále jen „nemoc“),
 2. udržení, obnovení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu,
 3. udržení a prodloužení života a zmírnění utrpení,
 4. posuzování zdravotního stavu,
 5. preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní výkony prováděné zdravotnickými pracovníky (dále jen „zdravotní výkon“).

KOMU JSOU URČENY

Ošetřovatelská a zdravotní péče je určena osobám všech věkových kategorií bez rozdílu věku.

Nejčastěji
 • dlouhodobě chronicky nemocným
 • při následné rekonvalescence
 • onkologicky nemocným
 • lidem umírajícím – v terminálním stádiu život

Činnost ošetřovatelského a zdravotnického personálu řídí, organizuje a kontroluje vedoucí ošetřovatelského úseku (vrchní sestra a sociální pracovnice). Zdravotní a ošetřovatelská péče o klienty je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a je zajišťována kvalifikovaným personálem v nepřetržitém provozu včetně víkendů a svátků.

Klientům v DS Wágnerka je poskytována nepřetržitá zdravotní a ošetřovatelská péče.

Činnost oddělení řídí a organizuje zdravotnický pracovník - vedoucí směny (úseková sestra).

Zdravotní sestry jsou registrované podle § 4 Zákona 96/2004 Sb o získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Mají osvědčení o odborné způsobilosti pracovat bez odborného dohledu a jsou nositelé odbornosti 913 (vyhláška 55/20011- Metodika k zajištění zdravotní péče).

Obslužnou péči nepřetržitě provádějí pracovníci v sociálních službách, kteří splňují podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tato činnost zahrnuje úkony či pomoc klientům částečně či zcela imobilním k zajištění potřebné péče. Tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup s respektováním jedinečnosti každého klienta.

Péče je individuální, vychází z potřeb jedince a ze závislosti klienta na péči. Každý klient má svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník se spolupodílí na jedné z metod práce s klienty, kterou je individuální plánování průběhu služby.

O individuálním plánu a cílech rozhoduje samotný klient. Sám si určuje cíle, způsob plánování služby a naplňování cílů za spolupráce a podpory všech pracovníků. Individuální plány jsou vytvářeny i u klientů s problémy v komunikaci. Klíčový pracovník se snaží navázat bližší kontakt s klientem pomocí technik neverbální komunikace – pozoruje chování a prožívání klienta a podle jeho reakcí se snaží posoudit, zda jsou poskytované služby pro klienta přínosem nebo ne.

Vzdělávání pracovníků - pro zkvalitnění poskytovaných služeb, včetně zavádění nových metod ošetřování, je nutné neustálé zvyšování úrovně odborných znalostí personálu. V souladu s platným zněním zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zaměstnavatel zabezpečuje školení pracovníků v sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok.

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ PRACOVNÍKŮ

 • v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu,
 • vyhodnocuje potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy),
 • sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce pacientů, jako je dech, puls, tělesná teplota, krevní tlak a další tělesné parametry,
 • pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav pacienta do zdravotní dokumentace,
 • zajišťuje a provádí vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),
 • hodnotí a ošetřuje poruchy celistvosti kůže,
 • provádí nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti,
 • edukuje osoby zapojené do ošetřovatelského procesu.

POSKYTOVANÉ VÝKONY

Komplexní ošetřovatelská péče
 • péče o pokožku celého těla - prevence proleženin,
 • sledování životních funkcí,
 • hodnocení aktuálního zdravotního stavu - tzv. sesterské šetření,
 • příprava a kontrola ordinovaných léků, obkladů, aplikace mastí, očních kapek,
 • měření krevního tlaku, pulsu, teploty, počty vdechů,
 • polohování pacienta na lůžku, nácvik sedu a vstávání, přesun na WC židli,
 • nácvik soběstačnosti.
Rehabilitační ošetřování - cvičení s klienty nejčastěji po:
 • endoprotéze kyčelního nebo kolenního kloubu,
 • operaci, úrazu,
 • cévní mozkové příhodě (cvičení s horními a dolními končetinami, nácvik svalové síly a mobilizace, prevence zkrácení šlach na horních a dolních končetinách, nácvik chůze v chodítku, nácvik chůze s francouzskými holemi, holí, nácvik bezpečného pohybu po místnosti, nácvik řeči po mozkové příhodě, dechová cvičení).

Převazy ran malého i většího rozsahu

 • ošetřování bércových vředů,
 • defektů na dolních končetinách vzniklých jako komplikace diabetu II. typu,
 • prevence a léčba proleženin - tzv. dekubitů,
 • ošetřování pooperačních ran a zranění po úrazu.

Další výkony

 • aplikace injekcí pod kůži a do svalu,
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu či jeho dlouhodobá aplikace u těžkých diabetiků,
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu,
 • ošetřování, výplachy a výměna močových cévek – katetrů,
 • ošetřování kolostomií, ileostomií, urostomií,
 • ošetřování žaludeční sondy,
 • aplikace klyzma,
 • vyšetření krve glukometrem,
 • vyšetření moči lakmusovým papírkem,
 • aplikace infúzí,
 • tlumení bolestí,
 • edukace rodinných příslušníků.

"Největším štěstím člověka je, když může žít proto, zač by byl ochoten zemřít"
- Honoré de Balzac -

blog thumb2

Lékařská péče

DS Wágnerka pravidelně jednou týdně navštěvuje praktický lékař MUDr. Martin Kral - praktický lékař pro dospělé. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře.

Zajištění akutní zdravotní péče klientům.

Při náhlé změně zdravotního stavu má klient právo na poskytnutí neodkladné přednemocniční péče prostřednictvím RZP na čísle 155, která zaručuje časovou, geografickou dostupnost svým odborným personálem a je vždy provázána s nejbližším zdravotnickým zařízením (nemocnicí), které přebírají léčebnou péči o klienta.

 

ORDINAČNÍ HODINY MUDR. MARTIN KRAL:

Středa: 13:00 - 18:00

(změna vyhrazena)

+420 778 070 665


Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit"
- Albert Einstein -