Odborné sociální poradenství pro seniory

Sociální poradenství

Sociální služby a sociální poradenství v DS Wágnerka

K sociálním službám bezesporu patří i sociální poradenství. Základní sociální poradenství by mělo být součástí poskytování všech sociálních služeb (s tímto tvrzením se ztotožňují i naši zaměstnanci).

Služba základního sociálního poradenství je poskytována bez rozdílu všem osobám. Avšak odborné sociální poradenství je poskytováno osobám spadajícím do cílové skupiny (senioři a blízké osoby, které pečují o osobu nebo více osob v seniorském věku) bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnost, sociální původ a apod.

Odborné sociální poradenství je druh sociální služby, která se poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na jednotlivé cílové skupiny (rodiny, seniory, osoby se zdravotním postižením, atd.)

V DS Wágnerka toto poradenství poskytuje sociální pracovnice.

  1. poskytování informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby (kam se obrátit, o co žádat atd.)
  2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkování navazujících služeb (adresář kontaktů, Internet – vyhledat kontakt nebo navazující službu)
  3. poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, např.: dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče, možnost volby poskytovatele sociálních služeb – návaznost na adresáře kontaktů, vysvětlení dávek, jak a kde žádat)
  4. poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě (základní principy poskytování sociální služby – nestrannost, nezávislost, diskrétnost)
  5. poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu (příspěvek na péči – jeho využití a vyúčtování, příspěvek na bydlení).
  6. ostatní

Zpracovala: Jana Prokopcová, sociální pracovnice DS Wágnerka

"Pravda je jako cibule. Kdo z ní chce strhnout slupky, nejednou zapláče"
- G. Lamb -