Návštěvní řád

S obsahem Návštěvního řádu je seznámen každý klient a zaměstnanec při nástupu do DS Wágnerka.

INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Název: Dům pro seniory Wágnerka
Adresa: Nad nemocnicí 153, 381 01, Český Krumlov
Typ zařízení: Dům pro seniory, pobytová sociální služba
Zřizovatel: Czech One Prague s.r.o., Platnéřská 87/7, 110 00, Praha 1

Návštěvní řád upravuje pravidla chování návštěvníků DS Wágnerka a popisuje povinnosti pracovníků zařízení, které plní v souvislosti s návštěvami v budově. Dále slouží k ochraně práv klientů služby, ochraně majetku, bezpečnosti a zdraví klientů služby a návštěv.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Velice si vážíme toho, že navštěvujete své příbuzné, známé a přátele. Návštěvy v zařízení jsou NEOMEZENÉ.
Doporučená doba návštěv je však od 9.00 hod do 19.00 hod, vyjma času, který je určen k podávání stravy, osobní hygieně, popř. jiným skutečnostem spojených s poskytovanou službou klientům DSW.

Klienti mohou přijímat návštěvy i mimo doporučenou dobu. V tomto případě je však nutné, aby návštěvníci i klienti, stejně jako během celého dne, dbali na zachování klidu a soukromí ostatních klientů.

Pokud návštěva přichází nebo odchází po 19.00 hod, je vhodné toto nahlásit zdravotní sestře ve službě na místnosti oddělení sester (v přízemí), která zajistí zabezpečení budovy po příchodu i odchodu návštěvy.

UZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ BUDOVY DS Wágnerka

V letním období se budova DS Wágnerka odemyká v 6.00 hod a uzamyká v 21.00 hod.
V zimním období se budova DS Wágnerka odemyká v 6.00 hod a uzamyká v 18.00 hod.

Pokud je budova DS Wágnerka uzamčená, návštěva může zaměstnance přivolat pomocí zvonku, který je umístěn u hlavní branky DS Wágnerka nebo zavolat na telefonní číslo do ordinace (380 727 904,776 368 588).
Přivolaný zaměstnanec budovu odemkne, návštěvu vpustí a poté budovu opět uzamkne. Totéž se opakuje i po ukončení návštěvy.

Zaměstnanci musí respektovat právo klienta na soukromí. Při návštěvě nesmí zaměstnanci vyrušovat, jen v nutných případech nebo na výslovné přání klienta. Klienti mají právo přijímat návštěvy bez přítomnosti zaměstnanců.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Návštěva vchází do budovy hlavním vchodem. Po svém příchodu do zařízení může zaměstnancům nahlásit své jméno a jméno navštívené osoby.

PŘÍSTUP DO ZAŘÍZENÍ BUDE ODEPŘEN:

 • osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek
 • osobám, které mají rušivý vliv na pořádek a bezpečnost chodu zařízení
 • osobám, které vzbuzují nedůvěru a po vyzvání zaměstnance neuvedou jméno ani vztah ke klientovi
 • osobě, která je hlučná, a klienti si na ni stěžují
 • osobě, která je prokazatelně postižena nemocí, která ohrožuje zdraví klientů a zaměstnanců

V případě, že návštěva odvádí klienta mimo budovu DS Wágnerka , je vhodné tuto skutečnost nahlásit zaměstnancům, a to z důvodu možného podávání léků, objednaného vyšetření, apod. Pokud návštěva přivede do DS Wágnerka  domácího mazlíčka, zodpovídá jeho majitel za bezproblémový průběh návštěvy a za případnou škodu způsobenou DS Wágnerka, klientům nebo třetí osobě (zaměstnanci, jiná návštěva...)

MÍSTO PRO PŘIJÍMÁNÍ NÁVŠTĚV

Klienti mohou přijímat návštěvy ve svém pokoji, v klubovně, jídelně, verandě a za pěkného počasí ve venkovních prostorech DS Wágnerka.
Klientům i návštěvám je ve vstupní chodbě k dispozici nápojový automat.
Oslavy narozenin a jiných výročí klientů je možné uskutečnit ve společenských prostorech-jídelna, venkovní prostory DS Wágnerka po předchozím schválením vedoucím pracovníkem, který se domluví s klientem a jeho rodinou přesné podmínky (den, doba konání oslavy, počet účastníků, koordinace s kuchyní, úklidem apod.).

Návštěvy na vícelůžkových pokojích jsou možné za předpokladu:

 • se souhlasem spolubydlícího
 • počet návštěvníků odpovídá dispozicím pokoje
 • zachování intimity spolubydlícího

Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, mají zaměstnanci právo návštěvu na pokoji zakázat a odkázat ji do společenských prostor.

Zaměstnanci mají právo zakázat návštěvu, pokud:

 • probíhá osobní hygiena klientů
 • je podáváno jídlo, popř. zaměstnanci zajišťují pomoc při podávání jídla (vždy se souhlasem klienta)
 • klienti si nepřejí, aby do pokoje vstupovaly určité osoby
 • návštěva porušuje pravidla Návštěvního řádu zvláště hrubým způsobem

SCHRÁNKA NA ANONYMNÍ PŘIPOMÍNKY A STÍŽNOSTI

Tato schránka je umístěna ve vstupní chodbě, naproti hlavnímu vchodu do DS Wágnerka.
Pravidla pro vyřízení stížností jsou formulována ve standardu č. 7.

PODÁVÁNÍ INFORMACÍ O KLIENTECH

Zaměstnanci poskytují informace ohledně klientů pouze okrajově.
Nikdy nesdělují osobní a citlivé údaje klienta, ani informace o jeho zdravotním stavu.
Sám klient si může určit, komu ohledně jeho osoby mohou zaměstnanci informace sdělovat.

MIMOŘÁDNÉ SITUACE

Pokud je nutná intervence zaměstnanců, zejména zdravotnických pracovníků u klienta, je každý návštěvník, který je přítomen takové situaci, povinen uposlechnout pokynů zaměstnanců DS Wágnerka, zejména k dočasnému opuštění místnosti.
V případě vzniku jiných nouzových nebo havarijních situací, je návštěvník povinen řídit se pokyny zaměstnanců DS Wágnerka.
Zákaz nebo omezení návštěv může být vyhlášeno zřizovatelem (jednatelkou) také z důvodů vážných technických poruch či havárií a jiných vážných okolností.
Zákaz nebo omezení návštěv může být zřizovatelem (jednatelkou) vyhlášeno také na základě doporučení KHS nebo na doporučení praktického lékaře DS Wágnerka, v období chřipek nebo infekčních onemocnění.
V době vyhlášených zákazů návštěv, jsou zaměstnanci i návštěvníci povinni toto rozhodnutí až do odvolání respektovat.
Neuposlechnutí tohoto vyhlášení bude hodnoceno jako hrubé porušení Návštěvního řádu.

CO JE ZAKÁZÁNO

 • návštěvy nevstupují do provozních místností DS Wágnerka (prádelna, kuchyň, kotelna, sklady apod.) a do zázemí pro zaměstnance (denní místnosti zaměstnanců, šatny apod.).
 • vstupovat bez svolení klientů do jejich pokojů
 • rušit klienty nevhodným chováním a hlukem
 • kouřit v prostorech, které nejsou ke kouření vyčleněny
 • přinášet do DS Wágnerka nebezpečné nebo zdravotně závadné věci
 • odnášet z DS Wágnerka věci, které jsou majetkem zřizovatele
 • přemisťovat inventář bez vědomí zřizovatele
 • provádět jakékoliv zásahy do zařízení budovy, zejména do elektroinstalace, jiných systémů a ostatního vybavení a zařízení v majetku zřizovatele -znečišťovat prostory DS Wágnerka
 • ničit úmyslně zařízení budovy
 • přespávat v zařízení bez souhlasu jednatelky. Toto platí, i pokud je klient ubytován na jednolůžkovém pokoji

POSTUP ZAMĚSTNANCE PŘI PROBLÉMOVÝCH SITUACÍCH

Prvním krokem je klidná domluva a hledání společného řešení. Pokud domluva nesplní svůj účel nebo není vhodná, vyzve zaměstnanec DS Wágnerka návštěvníka k opuštění pokoje, popř. opuštění DS Wágnerka. Návštěvník je povinen uposlechnout.
Zaměstnanec toto zapíše do „Hlášení o službě“ a neprodleně o vzniklé situaci uvědomuje jednatelku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zaměstnanci, klienti i návštěvníci jsou povinni se s tímto Návštěvním řádem seznámit.
Sociální pracovnice je povinna seznámit s tímto Návštěvním řádem nově nastupujícího klienta.
Vrchní sestra je povinna s tímto Návštěvním řádem seznámit nově nastupujícího zaměstnance.
Návštěvní řád je pro potřebu klientů, zaměstnanců a návštěv vyvěšen v tištěné podobě na nástěnce ve verandě, u hlavního vchodu do DS Wágnerka.

V Českém Krumlově dne 1. 1. 2015

Hana Spoladore
jednatelka společnosti